Skip to main content

Voorwaarden leveringen en diensten

 

Wij hanteren de leverings- en betalingsvoorwaarden van de branchevereniging ProVoet.

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VoetCare BV en een cliënt waarop VoetCare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen VoetCare
  VoetCare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. VoetCare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan VoetCare melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VoetCare het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag VoetCare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
  VoetCare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Betaling
  VoetCare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. VoetCare vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy 
  De cliënt voorziet  VoetCare vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  VoetCare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  VoetCare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.  VoetCare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  VoetCare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding
  VoetCare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VoetCare verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  VoetCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  VoetCare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  VoetCare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk
 8. Garantie
  VoetCare geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  •    De cliënt andere producten dan de door  VoetCare geadviseerde heeft gebruikt.
  •    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  •    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  •    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 9. Beschadiging & diefstal
  VoetCare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  VoetCare meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan VoetCare
  VoetCare moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  VoetCare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien VoetCare en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 11. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VoetCare het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen VoetCare BV en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.